Regulamin sklepu internetowego - Heal Yourself

§ 1
Postanowienia wstępne

Sklep internetowy, dostępny pod adresem internetowym www.healyourself.com.pl prowadzony jest przez Katarzynę Terlecką prowadzącą działalność pod firmą ANAHATA KATARZYNA TERLECKA, NIP: 9670689037, REGON: 015600464

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 2. Sprzedawca – Katarzyna Terlecka prowadząca działalność pod firmą ANAHATA KATARZYNA TERLECKA, NIP: 9670689037, REGON: 015600464
 3. Klient – każdy podmiot/osoba dokonujący/a zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.healyourself.com.pl
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, usługa, treść cyfrowa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 14. Warsztaty – usługa polegająca na przeprowadzaniu przez Sprzedawcę warsztatów zgodnie z opisem zamieszczonym w Sklepie, którą Klient może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu.
 15. Wykłady – usługa polegająca na przeprowadzaniu przez Sprzedawcę wykładów zgodnie z opisem zamieszczonym w Sklepie, którą Klient może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu.
 16. Sesje Online – usługa polegająca na sesji/konsultacji coachingowej/mentoringowej/Human Design za pośrednictwem Zoom albo innej podobnej platformy, zgodnie z opisem zmieszczonym w Sklepie, którą Klient może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu.
 17. Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Narbutta 83/F1, 02-524 Warszawa
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@healyourself.com.pl
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 08 1140 2004 0000 3302 7852 3544
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge, Opera
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c) włączona obsługa plików cookies,,
d) zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 
 3. Ceny podane w polskiej wersji Sklepu są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji na stronie internetowej www.healyourself.com.pl
 2. Prawidłowa rejestracja polega na wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza rejestracyjnego. 
 3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy: 

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić Zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić Zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a) Przesyłka pocztowa,
b) Przesyłka kurierska,
c) Paczka w Ruchu,
d) InPost paczkomaty.

2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a) przelewem na konto Sprzedawcy
b) kartą płatniczą
c) płatność za pośrednictwem dostawców płatności elektronicznych

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia z przyczyn niezależnych od niego, niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie. Wówczas Zamówienie zostanie anulowane przez Sklep.  
 4. W przypadku anulowania opłaconego Zamówienia, Sprzedawca dokonuje zwrotu dokonanej płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Klienta o braku możliwości zrealizowania Zamówienia. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności jakie zostały przez Klienta użyte w anulowanej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie wiązało się z żadnymi kosztami dla Sprzedawcy.
 5. W przypadku płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.
 6. Produkt inny niż zawierający treść cyfrową zostanie wysłany przez Sprzedawcę w ciągu 5 dni roboczych (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 
 7. Produkt zawierający treść cyfrową, w tym nagrania audio medytacji i nagrania audio albo video lekcji oraz kursów, jest wysyłany wyłącznie w formie cyfrowej na adres e mail podany w Formularzu Zamówienia. Wysyłka następuje w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pliku z nagraniem, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem e mail: sklep@healyourself.com.pl
 8. W przypadku kosmetyków naturalnych, które są robione przez producenta współpracującego ze Sklepem w małych partiach, czas dostawy może ulec wydłużeniu do 10 dni roboczych, o czym Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie po złożeniu Zamówienia. 
 9. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 10. W przypadku zamawiania Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. 
 11. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 12. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 10
Sprzedaż Warsztatów/Wykładów/Sesji Online

 

 1. Klient może dokonać zakupu Warsztatów, Wykładów lub Sesji Online po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po dokonaniu zakupu, Klient otrzyma automatyczną wiadomość wysyłaną na adres e mail Klienta potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia/Zamówienia. Sprzedawca najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem Warsztatów lub Wykładów potwierdzi lub anuluje termin. 
 1. Zastrzeżeniem postanowień § 11, rezygnację z uczestnictwa w Warsztatach lub Wykładzie należy zgłosić Sprzedawcy listem poleconym albo pocztą elektroniczną nie później niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów lub Wykładu.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach lub Wykładach na do 7 dni przed datą rozpoczęcia, Klient jest zobowiązany do zapłacenia Sprzedawcy 50% ceny podanej w Sklepie w dniu złożenia Zamówienia.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach lub Wykładach na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia, Klient jest zobowiązany do zapłacenia Sprzedawcy 100% ceny podanej w Sklepie dniu złożenia Zamówienia.
 4. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach lub Wykładach dla oceny terminu rezygnacji liczy się data wpływu oświadczenia do Sprzedawcy.
 5. Nieobecność na Warsztatach lub Wykładach Klienta lub osoby, którą Klient wyznaczył do udziału w Warsztatach lub Wykładach rozumie się jako rezygnacja, do której stosuje się postanowienia ustępu 5.
 6. W przypadku rezygnacji z udziału w Sesji Online na mniej niż 24 godziny przed ustalonym terminem jej rozpoczęcia albo nieobecności Klienta na ustalonej Sesji Online, Klient jest zobowiązany do zapłacenia Wykonawcy 100% ceny podanej w Sklepie w dniu dokonania Zamówienia lub w przypadku dokonanej już płatności Klientowi nie przysługuje jej zwrot.  
 7. Sprzedawca może odwołać Warsztaty lub Wykłady na co najmniej 7 dni przed datą ich rozpoczęcia. W sytuacji odwołania Warsztatów lub Wykładów Sprzedawca może ustalić nowy termin. Klient może wziąć udział w Warsztatach lub Wykładach w nowym terminie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie lub zrezygnować z Warsztatów lub Wykładów i otrzymać zwrot dokonanej płatności. Klientowi nie przysługuje zwrot wydatków poniesionych w związku z planowanym uczestnictwem w Warsztatach lub Wykładach.
 8. Wszelkie produkty oraz materiały, narzędzia i metodologia stosowane na Warsztatach, Wykładach oraz Sesjach Online są przedmiotem praw autorskich i podlegają ochronie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 11
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na Warsztaty lub Wykłady rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej ceny.
 10. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę Warsztatów, Wykładów lub Sesji Online za wyraźną zgodą klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy
 11. Jeżeli w toku zakupu treści cyfrowej Konsument wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego nagrania przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze sprzedawcą.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  9. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 12
Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w § 3 niniejszego Regulaminu adresy Sprzedawcy. 
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 7. Sprzedawca nie jest producentem Produktów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Produktu na warunkach i przez okres określony w karcie gwarancyjnej.  Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) reguluje polityka prywatności znajdująca się pod adresem: www. healyourself.com.pl/polityka- prywatności.
 3. Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub składania Zamówienia jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży, zawieranej przez Klienta sklepu internetowego www.healyourself.com.pl ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, co może zrobić również w panelu użytkownika.

§ 14
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego sklep internetowy.

Warszawa, 1 lipca 2023r.

error: Content is protected !!

Newsletter